«

Andělské tajemství

Datum: 18.12.2021     Autor: Honza     Kategorie: Aktivity


(Andělé A1,A2, A3, A4 zdobí nebe...)

A1: Girlandy a květiny!
A2: Květiny a girlandy!
A3: Hudba a nástroje!
A4: Věnec!

A1: Jsem překvapený! Proč nás nebeský Otec zavolal, ať krásně vyzdobíme nebe?
A2: Už se nemohu dočkat, až se všechno dozvím.
A3: Kdo by nám o tom všem mohl říct?
A4: Myslím si, že Gabriel o tom něco ví.

A1: Á, právě přichází!
A2: Řekni nám, Gabrieli, proč máme tak krásně vyzdobit nebe?
A3: Jsem moc zvědavý, prosím, prosím, řekni nám to.
A4: Proč máme krásně vyzdobit nebe a připravit speciální hostinu?

Gabriel: Chápu, jak jste moc zvědaví. Ale psst! Je to přísně tajné.

A1: Ale řekni nám to. Ať se můžeme také radovat, že to všechno víme.
A2: Jsme tak rádi, že můžeme krásně vyzdobit nebe.
A3: Chceme být na té slavnosti společně s tebou.
A4: Gabrieli, už nemůžeme déle čekat, prosím, řekni nám to!

Gabriel: Tak dobře. Poslouchejte. Je to veliké tajemství nebeského království.
Nebeský Otec je zamilovaný do jedné dívky a já tam mám zajít a říct jí tu zprávu.

A1: A jak se tam dostaneš?
A2: Co jí řekneš?
A3: Je opravdu tak krásná, že se do ní Bůh zamiloval?
A4: Jak se jmenuje?

Gabriel: Jmenuje se Maria. Je dcera Jáchyma a Anny a žije v galilejském městě Nazaret.

A1: Ale jak se tam dostaneš a jak jí to řekneš?

Gabriel: Roztáhnu svá křídla, přiletím do její vesnice a zastavím se u jejího domu.
Ale modlete se a dívejte se. Jen pokud řekne ANO, tak krásně vyzdobte nebe.

(Vypravěč čte evangelium Lukáš 1,26-38 a při tom se na scéně odehrává děj navštívení Panny Marie.)

Vypravěč: Byl anděl Gabriel poslán od Boha
do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova;
jméno té panny bylo Maria.
Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“
Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“
Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
Anděl jí odpověděl:
„Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní;
proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci,
ač se o ní říkalo, že je neplodná.
Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“
Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“
Anděl pak od ní odešel.

(Může následovat scéna betléma a zpěv vánoční písně o narození Krista.)

Štítky: divadlo Vánoce